Lover / Stattuter

Lov for OSLO DØVES SPORTSKLUBB

Stiftet 3. november 1892

§1 - Formål

Sportsklubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Sportsklubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) og Norges Idrettsforbund (NIF). Og ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former blant døve og sterkt tunghørte i Oslo og Akershus.

§ 2 - Organisatorisk tilknytning

Sportsklubben er medlem av Oslo Funksjonshemmedes Idrettskrets, Oslo Idrettskrets, Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund og Norges Idrettsforbund, samt de særforbund som klubbens årsmøte gjør vedtak om å slutte seg til.

§ 3 - Medlemmer

Døve og tunghørte som lover å overholde klubbens og overordnede idrettsmyndigheters (NIF) lover og bestemmelser har rett til å bli tatt opp som medlem.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i Norges Idrettsforbund/Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund er gjort opp.

Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Handler et medlem mot klubbens overordnede Idrettsmyndigheters lover og bestemmelser, virker til skade for klubben eller viser uverdig oppførsel, kan styret utelukke vedkommende for kortere eller lengre tid. Styrets avgjørelse kan dog av vedkommende innankes for det ordinære årsmøte, og krav herom må være fremsatt til styret innen 14 dager etter at styrets melding er mottatt. Årsmøtets avgjørelse er da endelig.

Utmelding skal skje skriftlig til styret.

§ 4 - Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett i laget må et medlem ha fylt 17 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.

Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i klubben, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

§ 5 - Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

De som uten avbrytelse har stått som medlem av klubben i 40 år tildeles diplom for 40 års medlemskap og kan av årsmøtet bli innbudt som livsvarige medlemmer og betaler som sådanne ingen kontingent.

§ 6 - Tillitsvalgets godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta et rimelig honorar for sitt arbeide, samt refusjon for fakktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap.

§ 7 - Årsmøtet

Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i februar/mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret minst 1 måned varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring ved oppslag og medlemsblad. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på saklisten senest 2 uker før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan tas både i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste og senere.

§ 8 - Ledelse av årsmøte

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§ 9 - Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning.

Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppstår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøre valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget med loddtrekning.

§ 10 - Årsmøtets oppgave

Årsmøtet skal:

1. Behandle klubbens årsmelding
2. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
3. Behandle innkomne forslag.
4. Fastsette kontingent.
5. Vedta klubbens budsjett.
6. Bestemme klubbens organisasjon (jfr. §12).
7. Velge:
a) Leder, nestleder, kasserer og sekretær.
b) 1 styremedlem.
c) Revisor og dennes stedfortreder.
d) Hyttestyret på 5 medlemmer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.
8. Valgkomité på 3 medlemmer.

§ 11 - Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøtet kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 - Styret

Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
4. Representere klubben utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 13 - Gruppe/avdelinger

klubben kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer.

klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubbens utad uten styrets godkjennelse.

Hovedstyret består av 5 medlemmer, og styret må ha en representant som er kontaktperson mellom avdelinger og styret
. Ved viktige saker kan styret innkalle avdelingen til eget møte før avgjørelse i styret.

§ 14 - Æresmedlemmer

Med minst 2/3 flertall kan årsmøtet, etter innstilling av styret, utnevne æresmedlemmer, som en honnør for iherdig og oppofrende innsats sportslig eller administrativt for klubben. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent, men har stemmerett. Som tegn på utnevnelsen tildeles æresmedlemmer medalje og diplom ved en festlig anledning.

§ 15 - Lovendring

Endringer i denne loven kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendringer må godkjennes av NFI-styret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 16 - Oppløsning

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller lagets eiendeler Oslo Døveforening.